Проекти

Проект „Създаване на ромски общностен съвет“

Сдружение ЛАРГО стартира изпълнението на проект: „Създаване на  Ромски общностен съвет“, като неформален граждански орган за консултации, сътрудничество и застъпничество на основните публични политики: заетост, образование, здравеопазване, регулация и подобряване на жилищните условия на местно ниво.

Проектът „Създаване на ромски общностен съвет“  се  финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в размер на 18872,14 евро, а 2249, 16 евро е собствен принос на сдружение ЛАРГО. Срокът на изпълнение на проекта 12 месеца- септември, 2012 до септември, 2013 г.

Създаването на Общностен съвет в кв. Изток в гр. Кюстендил ще ускори значително процесите на самоорганизиране и овластяване на ромската общност. В Общностния съвет ще бъдат привлечени представители на ромската общност, които се ползват с висока степен на доверие и могат да получат подкрепата на квартала. Ромският общностен съвет на кв. Изток ще бъде независимо представително тяло на ромската общност, в което ще бъдат представени основните групи от жители на квартала – жени, образовани роми професионалисти, бизнесмени, представители на църкви, пенсионери и активни младежи. Съветът ще представя общността пред местната власт и социалните, здравни и образователни институции. Общностният съвет ще влияе ефективно върху ромската общност в кв. Изток, осъществявайки различни инициативи като: застъпнически кампании, информационни кампании, доброволчески инициативи, кръгли маси, пресконференции и д.р. В резултат на това въздействие ромската общност ще бъде овластена да влияе пряко върху решения, които могат да подобрят качеството на живот в квартала и ще допринесат за развитието на процесите на демократична организираност на ромската общност. Общностният съвет ще осъществява застъпнически кампании в области като:

1) Kомунални условия и благоустройство – ще се застъпват пред местната власт, за да извоюват важни благоустройствени промени за квартала.

2) Инициативи за здравно застъпничество – съветът ще се застъпва пред здравните институции за правата на ромските пациенти, с което ще повлияе положително върху здравната помощ на пациенти роми.

3) Инициативи за подобряване на достъпа и качеството на образование – в резултат на тези инициативи ще бъде подобрен достъпа на ромски деца до образование и ще се повлияе на ромските ученици да станат социално и икономически продуктивни граждани на квартала.

Освен застъпническите кампании общностният съвет ще осъществява инициативи за различни видове социални и информационни дейности – в резултат на тези дейности ромите ще бъдат по-информирани за различни видове рисково поведение, ще се промоцират положителни социални практики в сфери като семейното планиране, търсенето и кандидатстването за нови работни места, информиране за граждански права, помощ при административното взаимодействие с всички видове институции. Всички тези инициативи на общестностния съвет ще консолидират ромската общност в квартал Изток, ще я обединят и направят способна на организирани, публични действия за защита на важни техни права и интереси. Ще се генерира демократичен капацитет на общността за смоорганизация и колективно постигане на цели. В резултат на всичко това ромската общност ще бъде овластена да указва реално влияние всички аспекти на своя социално-икономически и културен живот.

http://www.ngogrants.bg/

http://eeagrants.org/