Проекти

ПРОЕКТ - РОМСКИ ЖЕНИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

Водеща организация изпълняваща проекта:

Сдружение “Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” - ЛАРГО гр. Кюстендил.

Срок на изпълнение на проекта 10 месеца – юни, 2008 – март, 2009г. Един от основните фактори,, които допринася за дълбоката социална изолация в която се намира ромската общност е ролята и мястото на ромската жена. Дълбоко дискримирана поставена в неравностойно положение, огромна част от ромките жени са с основно и по –ниско образование. Много рано отпадат от образователната система и се включват в репродуктивността на общността, което води до негативен здравен и социален статус. Пред ромската жена се появяват вътрешни гето бариери и външни бариери, които пречат за нейното социално развитие. Това се доказва социологическото проучване и доклада на д-р Илона Томова, социолог. Докладът е специално фокусиран върху изследването на здравно-социалния статус на ромските жени в гр. Кюстедил, кв. Изток .

Ето защо Сдружение ЛАРГО си поставя за цел създаване на благоприятни условия за социално развитие на ромските жени в неравностойно положение. Като за целта се стреми с насоящия проект да се институционализира, капацитира – създаде инициативна група от активни ромски жени, които да преминат обучение в рамките на шест работни семинара. Групата ще бъде обучена да защитава и подпомага да бъдат реализирани гражданските права на ромските жени в неравностойно положение. В обществените сфери на : здравеопазване, трудова заетост, образование.

Основната зачада на проекта е промяна на социалната роля на ромската жена, да създаде положителен социално – ролеви модел, който да бъде пример за подражание в общността. Модел, който създава равенство между половете и осигурява социално включване на ромската жена.