Проекти и програми

Кръгла маса на тема: „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите за равноправно интегриране на ромите в местните общности”

По повод честването  на „Международния ден на ромите” 8- април, Ромски общностен съвет, кв. „Изток“, гр. Кюстендил, организира Кръгла маса на тема: „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите  за равноправно интегриране на ромите в местните общности”.

Кръглата маса бе официално открита с приветствие от Областният управител на Област Кюстендил, г-н Иван Каракашки.

Основните теми на събитието:

  • Интеграцията на ромите в национален и европейски план - поуки от миналото и очаквания за периода до 2020 г.
  • Ролята на местните власти в процеса на интеграция на ромската общност. Възможности и предизвикателства.
  • Представяне на резултатите от проведените фокус групи с граждани на квартал „Изток“, гр.Кюстендил на теми: Образование, Здравеопазване, Заетост, Инфраструктура и жилищни условия.

Участници:

50  души – Представители на:  Общностния съвет, местните власти, областна администрация Кюстендил, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, училищни власти, РИО на МОН И ДР.

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/