Проекти и програми

Доброволчески мениджмънт и преговори за застъпничество - 07- 09.02.2014 г.

 

Обучение по „Доброволчески мениджмънт и преговори за застъпничество се проведе

на 07.02 - 09.02.2014 г. в хижа „Електра“, град Дупница.

Темата за доброволчеството беше посрещната с голям интерес от членовете на РОС във връзка с привличане и мотовиране на доброволци. Изследваха демотиваторите в една организация свързана с  добровлците, което предизвика дискусия. Обучаемите осъзнаха, че доброволците са важна част от структурата на общностния съвет и спомагат за утвърждаването на идеите.

Темата за преговорите бе разделена на две части теоретична част – презентация и симулативни игри с казуси от реалността.

Тренинга протече доста полезно и практично за членовете на РОС и доброволците

Участници:

... човека – УС на Общностен съвет, доброволци към съвета и екип на сдружение „Ларго“

2 обучители – Йордан Танковски и Румен Симеонов

Цели на обучението са:

· Обучаемите да научат повече за доброволчеството по света

· Участниците да разберат и прилагат различните мотивационни стратегии за привличане и задържане на доброволци. Да научат повече за демотивацията на доброволците. Видове доброволци и как могат да използват техния капацитет.

· Участниците да се научат да комуникират по-добре при водене на преговори при организиране на застъпнически кампании

· Обучаемите да придобият умения за постигане на комуникативна съгласуваност с опонентите и партньорите по време на преговори

· Обучаемите да придобият знания за изследване генезиса на конфликта

· Участниците да имат умения за дешифриране на причините за конфликта и формиране на превантивно поведение

· Придобиване на умения за прилагане  на различни подходи в преговорния процес

Методи на обучението:

· Презентация, упражнения – индивидуални и в малки  групи; ролеви игри и социална симулация; работа по казуси; дискусии.

 

 

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/