Проекти и програми

Обучение по Застъпничество и преговорни умения“ - 26-28.12.2013 г.

 

Обучение по Застъпничество и преговорни умения“ се проведе в Хижа Три Буки“ - гр. Кюстендил -26-28.12.2013 г.

Обучението протече много организирано и със ентусиазираното участие на обучаемите.  Всички участници разпознаха нуждата от застъпничество за ромите от квартал „Изток“ като особено приоритетна и важна. Работата по време на обучението беше много интензивна и практически насочена. Подходът на обучението включваше запознаване на обучаемите с модел от ключови концепции и умения за провеждане на застъпническа кампания като същевременно участниците на място разработваха реалните чернови на две конкретни и съобразени с проблемите на квартал Изток застъпнически кампании.

Бяха разгледани различни каузи за застъпничество и на базата на оценка на значимостта и осъществимостта им  бяха избрани две каузи за застъпнически кампании. Участниците през цялото време работеха на две групи които систематично развиваха своите кампании. Бяха разработени за всяка кампания анализи на силите, застъпнически послания и конкретни дейности, структурирани в детайлни графици на дейностите.  Особено внимание бе отделено на стратегическите подходи в кампаниите, така че логическата последователност на дейностите да е максимално уместна и да води по най-ефективния начин към постигането на кампанията. По време на целия процес на обучението участниците бяха много креативни и ангажирани. Бяха разгледани множество идеи и предложения, които бяха дискутирани от различни гледни точки. Внимание беше обърнато на ключовите умения за комуникация при противоположни позиции и водене на преговори за постигане на целите на кампанията.

Участниците имаха възможност да проиграят ключови и напълно възможни ситуации на трудна комуникация. На базата на тези тренировки те споделиха,  че се чувстват много по подготвени за реалните трудни разговори, които е напълно възможно за възникнат.

Участници:

15 човека – УС на Общностен съвет, доброволци към съвета и екип на сдружение „Ларго“

2 обучители – Румен Симеонов и Станимир Кискинов

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/