Проекти и програми

Обучение по „Изграждане на екипно взаимодействие“ 13.12 - 15.12.2013 г.

Обучение по „Изграждане на екипно взаимодействие“

се проведе на 13.12 - 15.12.2013 г. в хижа „Електра“, град Дупница

Участници:

23 човека – УС на Общностен съвет, доброволци към съвета и екип на сдружение „Ларго“

2 обучители – Йордан Танковски и Станимир Кискинов

Цели на тренинга:

· Сензитивиране на екипа на Общностния съвет

· Развиване на ресурсите на екипа

· Засилване на доверието вътре в екипа

· Подобряване на комуникацията в екипа

· Извеждане на неформалните роли на екипа на Общностния съвет

Резултатите от обучението:

· Сработен екип на Съвета

· По-добро опознаване на участнците

· Подобрена мотивация за работа

· По-добро настроение и по-добри перспективи за работа на Общностния съвет

http://www.ngogrants.bg/

http://eeagrants.org/