Създаване на ромски общностен съвет

Сдружение ЛАРГО стартира изпълнението на проект: „Създаване на Ромски общностен съвет“, като неформален граждански орган за консултации, сътрудничество и застъпничество на основните публични политики: заетост, образование, здравеопазване, регулация и подобряване на жилищните условия на местно ниво.

Кампания под наслов „Не на Калта – по-добри условия за по- добър живот“

Ромски общностен съвет, кв. „Изток“, гр. Кюстендил, стартира кампания под наслов „Не на Калта – по-добри условия за по- добър живот“.

Кампанията е насочена към местната власт и основната и цел подобряване на   инфраструктурата  в крайните части на квартал „Изток“.  На 01.05.2014г. от 10 часа кампанията започна с почистване  и боядисване на бордюрите в кв. „Изток“.

В рамките на кампанията РОС на 12 май, 2014г. проведе среща с г-жа Мая Манолова, зам.-председател на Народното събрание и г-н Инван Андонов, председател на Общински съвет Кюстендил. На срещата се обсъдиха възможностите за подобряване на уличните настилки в старата част на квартала.

Медийно отразяване на кампанията.

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/romska-aktsiya-v-kyustendil-ne-na-kalta

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/819455
http://infomreja.bg/romite-v-kiustendil-s-kampaniq-ne-na-kalta-17036.html

http://www.monitor.bg/article?id=427544

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/

Кръгла маса на тема: „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите за равноправно интегриране на ромите в местните общности”

По повод честването  на „Международния ден на ромите” 8- април, Ромски общностен съвет, кв. „Изток“, гр. Кюстендил, организира Кръгла маса на тема: „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите  за равноправно интегриране на ромите в местните общности”.

Кръглата маса бе официално открита с приветствие от Областният управител на Област Кюстендил, г-н Иван Каракашки.

Основните теми на събитието:

  • Интеграцията на ромите в национален и европейски план - поуки от миналото и очаквания за периода до 2020 г.
  • Ролята на местните власти в процеса на интеграция на ромската общност. Възможности и предизвикателства.
  • Представяне на резултатите от проведените фокус групи с граждани на квартал „Изток“, гр.Кюстендил на теми: Образование, Здравеопазване, Заетост, Инфраструктура и жилищни условия.

Участници:

50  души – Представители на:  Общностния съвет, местните власти, областна администрация Кюстендил, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, училищни власти, РИО на МОН И ДР.

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/

На 31.03. -01.04.2014г. се проведоха четири фокус групи

На 31.03. -01.04.2014г. се проведоха четири фокус групи за качествен анализ на проблемите на целевата група по проект „Създаване на ромски общностен съвет в квартал Изток на град Кюстендил“ на сдружение "ЛАРГО" .

Първа група : „По-качествено образование за ромите от  квартал Изток“;

Втора група:   „Повишаване на заетостта в квартал Изток - Кюстендил“  ;

Трета група :  „По- добро здраве за ромите от  квартал Изток - Кюстендил“  ;

Четвърта група: „Подобряване на инфраструктурата и жилищните условия в

квартал Изток – Кюстендил  “

фокус групите мобилизираха  54 човека от общността. Така те бяха значимо събитие за хората. За пръв път някой ги пита за тяхната гледна точка. На срещата бяха представени представители от всички части на квартала, от различен по възраст социален и образователен статус. Така събраната информация представлява една обективна представителна извадка на мнението на хората от квартал „Изток“. Резултатите от фокус групите не са статистически данни, а само мнението на хората, участващи в тези групи. Успяхме да запишем цялата информация за да може тя по късно да бъде използвана във всички дейности на „Ромски общностен съвет“ и за активните комуникации с медиите  и институциите в град Кюстендил.

Участници:

54 човека – от кв. „Изток“ на град Кюстендил

3 –ма обучители – Румен Симеонов и Станимир Кискинов и Йордан Танковски

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/

На 05.04. - 06.04.2014г. град Дупница се проведе работно ателие

На 05.04. - 06.04.2014г.  град  Дупница Хижа „Електра“ , се проведе  работно ателие за планиране на застъпническа кампания по вече идентифициране от РОС проблеми. На срещата присъстваха членове на Ромския общностен съвет и представители на Ларго – Кюстендил. Участниците бяха силно мотивирани да планират адекватна на проблемите и важна за общността застъпническа кампания.

Започнахме ателието с проблемен анализ на ромската общност от квартал Изток – град Кюстендил. За целта използвахме резултатите от провелите се фокус групи в общността няколко дни преди това. Отново за целта взехме четиритте основни проблемни направления като отправна гледна точка – инфраструктура, образование и заетост. От тези проблемни области насочихме вниманието на работната група към някой по-конкретен проблем, свързан с някое от тези направления.

Участниците избраха да работят по кампания по наслов: Не на калта – По- добри условия за по – добър живот. Подготвиха план за действие и застъпнически план

Цели на кампанията:

„Създаване на нормални и хигиенни условия за живот в квартал Изток – град Кюстендил“

· Да се асфалтират улиците Мездра, Банска, Медковец и Любимец в стария квартал

· Да се асфалтират улиците в новия квартал – Ален Мак, Чайка, Порой, Трън

· Да се закърпят другите улици с дефекти по настилката

· Да се изгради водопровод за Банска и Медковец

· Да се направи смяна на част от канализацията на улица Медковец

· Да се подменят осветителните тела на улиците за целия квартал

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/

Работна среща с Директора на дирекция „Бюро по труда“ 19.02.2014г.

 

Ромски общностен съвет проведе Работна среща с Директора на дирекция

„Бюро по труда“, г-жа Юлиана Хаджиева на 19.02.2014г.

в Читалище „Васил Левски“

Срещата бе открита от г-н Сашо Ковачев , който представи програмата на РОС,Очерта основните проблеми на  кв.“Изток“, като водещ е заетостта. Представи целта на срещата, да се подобрят работните взаимоотношенията да се създадат партньорства между РОС и ДБТ –Кюстендил и други  институции.

Приоритет на РОС е заетостта, защото ако хората работят, те ще имат достъп до здравната система и ще са здравно осигурени, децата на работещите родители редовно посщават училище, изтъкна г-н Ковачев.

Думата взе г-н Леков,който представи членовете на РОС , целта и мисията на съвета.

Думата взе г-жа Хаджиева-Директор на Дирекция „Бюро по труда“. Приветства идеята за създаване на РОС. Представи програмите по заетост, които ДБТ - Кюстендил предлага. Сподели , че вече и от квартал „Изток“ има работодател, който отговаря на условията и е наел работник по Програма „Подкрепа заетост“. Според г-жа Хаджийска връзката трябва да е взаимна и непрекъсната. Бюро по труда стартира през месец април проекти с т.н. социални партньори. Една от целевите групи е ромска. Г-жа Хаджийска представи Проект „Компас“ и Проект „Българо-германски център по образование. Участниците в проекта трябва да преминат курс обучение с хорариум 906 часа. Обученията са изнесени. Подсигуряват се нощувкитеи се изплащат стипендии на ден.

Г-жа Драгомирова, началник отдел „Посредничество„ предостави обяви на РОС, за разпространение на информацията в квартала  за работа в Израел –мъже в сектор строителство и Испания-за бране на малини. Г-жа Драгомирова обясни процедурата за фирмите и на какви условия трябва да отговарят, за да наемат служители.

 

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/