Създаване на ромски общностен съвет

Сдружение ЛАРГО стартира изпълнението на проект: „Създаване на Ромски общностен съвет“, като неформален граждански орган за консултации, сътрудничество и застъпничество на основните публични политики: заетост, образование, здравеопазване, регулация и подобряване на жилищните условия на местно ниво.

Повече за проект „Създаване на ромски общностен съвет“

Сдружение ЛАРГО стартира изпълнението на проект: „Създаване на  Ромски общностен съвет“, като неформален граждански орган за консултации, сътрудничество и застъпничество на основните публични политики: заетост, образование, здравеопазване, регулация и подобряване на жилищните условия на местно ниво.

Проектът „Създаване на ромски общностен съвет“  се  финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в размер на 18872,14 евро, а 2249, 16 евро е собствен принос на сдружение ЛАРГО. Срокът на изпълнение на проекта 12 месеца- септември, 2012 до септември, 2013 г.

Създаването на Общностен съвет в кв. Изток в гр. Кюстендил ще ускори значително процесите на самоорганизиране и овластяване на ромската общност. В Общностния съвет ще бъдат привлечени представители на ромската общност, които се ползват с висока степен на доверие и могат да получат подкрепата на квартала. Ромският общностен съвет на кв. Изток ще бъде независимо представително тяло на ромската общност, в което ще бъдат представени основните групи от жители на квартала – жени, образовани роми професионалисти, бизнесмени, представители на църкви, пенсионери и активни младежи. Съветът ще представя общността пред местната власт и социалните, здравни и образователни институции. Общностният съвет ще влияе ефективно върху ромската общност в кв. Изток, осъществявайки различни инициативи като: застъпнически кампании, информационни кампании, доброволчески инициативи, кръгли маси, пресконференции и д.р. В резултат на това въздействие ромската общност ще бъде овластена да влияе пряко върху решения, които могат да подобрят качеството на живот в квартала и ще допринесат за развитието на процесите на демократична организираност на ромската общност. Общностният съвет ще осъществява застъпнически кампании в области като:

1) Kомунални условия и благоустройство – ще се застъпват пред местната власт, за да извоюват важни благоустройствени промени за квартала.

2) Инициативи за здравно застъпничество – съветът ще се застъпва пред здравните институции за правата на ромските пациенти, с което ще повлияе положително върху здравната помощ на пациенти роми.

3) Инициативи за подобряване на достъпа и качеството на образование – в резултат на тези инициативи ще бъде подобрен достъпа на ромски деца до образование и ще се повлияе на ромските ученици да станат социално и икономически продуктивни граждани на квартала.

Освен застъпническите кампании общностният съвет ще осъществява инициативи за различни видове социални и информационни дейности – в резултат на тези дейности ромите ще бъдат по-информирани за различни видове рисково поведение, ще се промоцират положителни социални практики в сфери като семейното планиране, търсенето и кандидатстването за нови работни места, информиране за граждански права, помощ при административното взаимодействие с всички видове институции. Всички тези инициативи на общестностния съвет ще консолидират ромската общност в квартал Изток, ще я обединят и направят способна на организирани, публични действия за защита на важни техни права и интереси. Ще се генерира демократичен капацитет на общността за смоорганизация и колективно постигане на цели. В резултат на всичко това ромската общност ще бъде овластена да указва реално влияние всички аспекти на своя социално-икономически и културен живот.

http://www.ngogrants.bg/

http://eeagrants.org/

 

Обучение по „Изграждане на екипно взаимодействие“ 13.12 - 15.12.2013 г.

Обучение по „Изграждане на екипно взаимодействие“

се проведе на 13.12 - 15.12.2013 г. в хижа „Електра“, град Дупница

Участници:

23 човека – УС на Общностен съвет, доброволци към съвета и екип на сдружение „Ларго“

2 обучители – Йордан Танковски и Станимир Кискинов

Цели на тренинга:

· Сензитивиране на екипа на Общностния съвет

· Развиване на ресурсите на екипа

· Засилване на доверието вътре в екипа

· Подобряване на комуникацията в екипа

· Извеждане на неформалните роли на екипа на Общностния съвет

Резултатите от обучението:

· Сработен екип на Съвета

· По-добро опознаване на участнците

· Подобрена мотивация за работа

· По-добро настроение и по-добри перспективи за работа на Общностния съвет

http://www.ngogrants.bg/

http://eeagrants.org/

Обучение по Застъпничество и преговорни умения“ - 26-28.12.2013 г.

 

Обучение по Застъпничество и преговорни умения“ се проведе в Хижа Три Буки“ - гр. Кюстендил -26-28.12.2013 г.

Обучението протече много организирано и със ентусиазираното участие на обучаемите.  Всички участници разпознаха нуждата от застъпничество за ромите от квартал „Изток“ като особено приоритетна и важна. Работата по време на обучението беше много интензивна и практически насочена. Подходът на обучението включваше запознаване на обучаемите с модел от ключови концепции и умения за провеждане на застъпническа кампания като същевременно участниците на място разработваха реалните чернови на две конкретни и съобразени с проблемите на квартал Изток застъпнически кампании.

Бяха разгледани различни каузи за застъпничество и на базата на оценка на значимостта и осъществимостта им  бяха избрани две каузи за застъпнически кампании. Участниците през цялото време работеха на две групи които систематично развиваха своите кампании. Бяха разработени за всяка кампания анализи на силите, застъпнически послания и конкретни дейности, структурирани в детайлни графици на дейностите.  Особено внимание бе отделено на стратегическите подходи в кампаниите, така че логическата последователност на дейностите да е максимално уместна и да води по най-ефективния начин към постигането на кампанията. По време на целия процес на обучението участниците бяха много креативни и ангажирани. Бяха разгледани множество идеи и предложения, които бяха дискутирани от различни гледни точки. Внимание беше обърнато на ключовите умения за комуникация при противоположни позиции и водене на преговори за постигане на целите на кампанията.

Участниците имаха възможност да проиграят ключови и напълно възможни ситуации на трудна комуникация. На базата на тези тренировки те споделиха,  че се чувстват много по подготвени за реалните трудни разговори, които е напълно възможно за възникнат.

Участници:

15 човека – УС на Общностен съвет, доброволци към съвета и екип на сдружение „Ларго“

2 обучители – Румен Симеонов и Станимир Кискинов

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/

 

Доброволчески мениджмънт и преговори за застъпничество - 07- 09.02.2014 г.

 

Обучение по „Доброволчески мениджмънт и преговори за застъпничество се проведе

на 07.02 - 09.02.2014 г. в хижа „Електра“, град Дупница.

Темата за доброволчеството беше посрещната с голям интерес от членовете на РОС във връзка с привличане и мотовиране на доброволци. Изследваха демотиваторите в една организация свързана с  добровлците, което предизвика дискусия. Обучаемите осъзнаха, че доброволците са важна част от структурата на общностния съвет и спомагат за утвърждаването на идеите.

Темата за преговорите бе разделена на две части теоретична част – презентация и симулативни игри с казуси от реалността.

Тренинга протече доста полезно и практично за членовете на РОС и доброволците

Участници:

... човека – УС на Общностен съвет, доброволци към съвета и екип на сдружение „Ларго“

2 обучители – Йордан Танковски и Румен Симеонов

Цели на обучението са:

· Обучаемите да научат повече за доброволчеството по света

· Участниците да разберат и прилагат различните мотивационни стратегии за привличане и задържане на доброволци. Да научат повече за демотивацията на доброволците. Видове доброволци и как могат да използват техния капацитет.

· Участниците да се научат да комуникират по-добре при водене на преговори при организиране на застъпнически кампании

· Обучаемите да придобият умения за постигане на комуникативна съгласуваност с опонентите и партньорите по време на преговори

· Обучаемите да придобият знания за изследване генезиса на конфликта

· Участниците да имат умения за дешифриране на причините за конфликта и формиране на превантивно поведение

· Придобиване на умения за прилагане  на различни подходи в преговорния процес

Методи на обучението:

· Презентация, упражнения – индивидуални и в малки  групи; ролеви игри и социална симулация; работа по казуси; дискусии.

 

 

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/