• Сдружение “Ларго” осъществява дейността си както на местно, така и на общинско, областно и национално ниво.
  • Всички дейности на сдружението са насочени към утвърждаването на успешен модел  на междуетнически отношения, основаващ се на принципите на гражданското общество и плуралистичната демокрация.
    Като цяло всичко в дейността на сдружението е подчинено на формирането на политика по отношение на ромската общност.

Това определя дейността ни да бъде концентрирана към следната конкретна работа:


А/ образователна
а/   изграждане сред ромското население на различни клубни форми под наслов: “Ромски фолклор”, “заедно е наше право”, “Светът е за всички”, “Аз мога”, “Интернет” и др.
б/   ограмотяване и квалификация на възрастни ромив сътрудничество с Дирекция “Бюро по труда”
в/ оказване помощ на ОУ “Иван Вазов”, намиращо се в ромския квартал, за подготовка и реализация на проекти, насочени към въвеждане на интеркултурно образование
г/ подпомагане обучението на помските деца, обучаваще се в масовите училища в Кюстендил ( ЕГ, РГ, ПГЛП, ПГИМ, ПГТ и др. )
д/   обучение на учители в интеркултурни знания и умения – провеждане на практически занятия за спецификата на ромската култура и начините на успешна работа с ромските деца в мултикултурна среда.
е/   запазване и обновяване на ромската идентичност чрез събиране, обработване и популчризиране на най-добрите образци на ромската култура ( устен фолклор, празнично-обредната система, ритуали и т.н. )
Б/ застъпническа
а/ включване на актуални ромски въпроси за обсъждане в дневния ред на различни обществени органи и организации
б/   гарантиране на ромско участие в решаването на ромски проблеми в процесите на евроинтеграцията.
В/ мониторинг и оценка на политиката за интегриране на ромите
а/   своевременно информиране на обществеността за случващото се в областта на ромската интеграция в общината, региона и страната.
б/   стимулиране на взаймодействието между ромските организации и общности от различни райони на страната
Г/ административни услуги
а/ оказване на помощ при оформчне на лични документи ( молби, автобиография и др. )
б/   осигурчване на консултанти ( експерти ) при решаване на важни лични дела.

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...